Ochrana dát

I. Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť POLYTEX, spol.s r.o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka,  IČO: 00695131 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi a internými predpismi.

1.2 Kontaktné informácie na prevádzkovateľa:

Adresa: Porúbka 232, 013 11 Porúbka

Telefón: +421903186969

email: polytex@polytex.sk

1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4 Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (nakoľko rozsah a povaha spracovávaných osobných údajov si to nevyžaduje).
 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ prijal splnením vašej objednávky.

2.2 Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na splnenie zmluvy.
 

III. Právny dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1 Právny dôvod na spracovanie osobných údajov je:
- plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- legitímny záujem prevádzkovateľa pri poskytovaní marketingu (najmä pri zasielaní obchodných správ a uskutočňovaní iných marketingových aktivít) podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a uskutočňovaní iných marketingových aktivít ) podľa článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR ak nedošlo k objednávke tovaru.

3.2 Účelom spracovania osobných údajov je:
- vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie vašej objednávky (meno a adresa, tel. kontakt a mailová adresa), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť.
- zasielanie obchodných správ a vykonávanie iných marketingových činností.

3.3 Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.
 

IV. Obdobie uchovávania údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nasledovne:
Po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a dobu potrebnú pre uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na obdobie 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu).
Po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 5 rokov ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 

V. Príjemcovia osobných údajov (sprostredkovatelia prevádzkovateľa)

5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
- ktoré zabezpečujú servis IT - správca IT prevádzkovateľa

5.2 Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

5.3 Sprostredkovatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých sprostredkovateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.
 

VI. Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovania v súlade s čl. 18 GDPR,
- na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- namietať voči spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
- na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
- odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov písomne alebo elektronicky na adrese alebo e-maile uvedeného v čl. 1 odstavec 2 týchto podmienok.

6.2 Máte tiež právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené.
 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky náležité technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a osobných údajov v papierovej forme. Pri nakladaní osobnými údajmi sa riadi vnútropodnikovou smernicou pre ochranu osobných údajov.

7.3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a že ich v plnom rozsahu akceptujete.

8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v plnom rozsahu.

8.3 Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Nová verzia podmienok ochrany osobných údajov bude bezodkladne zverejnená na internetovej stránke www.polytex.sk a poprípade vám zašleme novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

8.4 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

POCTIVÁ SLOVENSKÁ KVALITA

Certifikované výrobky, tradícia od 1990

RÝCHLE DORUČENIE

Máme všetko skladom, expedujeme do 24 hodín